Gebruikersvoorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Ballie Nederland, zoals deze beschikbaar is gesteld door Ballie Nederland . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom 

Deze website is de een officiële website van Ballie Nederland. Deze website en het ontwerp, de tekst en alle ‘content’, logo’s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht © van Ballie Nederland, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ballie Nederland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ballie Nederland.

 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ballie Nederland te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Ballie Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

 

Ballie Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Ballie Nederland op deze pagina.

 

Contributie en incasso

Als je officieel als lid van Ballie bent geregistreerd, dien je een éénmalige bijdrage te betalen per team.

De totale contributie en eventueel de éénmalige kosten worden verstuurd via onze partners van Mollie Payments.

Als je het niet eens bent met het bedrag, dan heb je mogelijkheid om het bedrag niet te betalen. 

 

Schorsing of afmelden van een team tijdens de competitie

Mocht het voorvallen dat een team wordt geschorst of zich afmeld tijdens de competitie dan wordt er geen restitutie aangeboden.