Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van BALLIE (zoals hierna gedefinieerd). Wij adviseren je deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen als je gebruikmaakt van BALLIE. Heb je vragen en/of opmerkingen over deze algemene voorwaarden, dan kan je contact met ons opnemen via info@ballienederland.nl.

1.    Inschrijvingen

1.1 Inschrijven voor een van onze competities dient telefonisch, schriftelijk (e-mail, WhatsApp of elektronische andere wijze), of verbale communicatie.

1.2 De algemene voorwaarden zijn op toepassing van alle diensten van BALLIE waarvan je gebruik maakt.  

 

2.    Prijs en betalingen

2.1 De prijzen voor onze diensten zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd door BALLIE. 

2.2 De definitieve prijs geldt per competitie en is gebaseerd op aanname dat elk team elke wedstrijd kan spelen. Het aantal gespeelde wedstrijden kan minder zijn i.v.m. annuleringen van de tegenstander of de competitiesamenstelling. 

2.3 De definitieve prijs geldt voor maximaal 10 personen. De uiteindelijke hoeveelheid spelers in een team mag meer zijn dan de hoeveelheid personen waarop de definitieve prijs is op gebaseerd. Wel kunnen er kosten bijkomen voor extra faciliteiten die wij aanbieden. Deze zijn niet verplicht aan te nemen.

2.4 In het geval van annuleringen proberen wij een vervangende tegenstander te zoeken als ‘oefenwedstrijd’. Mocht dit niet lukken dan biedt BALLIE de mogelijkheid alsnog gebruik te kunnen maken van het veld. 

2.5 In geval van annulering (artikel 2.4) wordt er geen restitutie aangeboden.

2.6 De door BALLIE genoemde bedragen in euro’s zijn exclusief BTW en andere heffingen/toeslagen tenzij anders vermeld.

2.7 De wederpartij is in de overeenkomst de bepaalde prijs verschuldigd.

2.8 De door BALLIE genoemde bedragen in euro’s zijn exclusief BTW en andere heffingen/toeslagen tenzij anders vermeld. 

2.9 BALLIE is gerechtigd de prijzen voor het gebruik van de diensten te verhogen. 

2.10 Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen vervaldatum van de factuur is BALLIE gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van een rente van 2% over het totale bedrag per factuur. 

 

3.    Accommodatie gebruik 

3.1 De wederpartij dient met voorzichtigheid om te gaan met het materiaal van BALLIE en/of de accommodatie waar BALLIE toegang tot is verleend.

3.2 De wederpartij is niet toegestaan eigen consumpties (dranken e.d.) te verstrekken op de door BALLIE gehuurde accommodatie. 

3.3 De wederpartij dient na de wedstrijd de kleedkamers schoon achter te laten.

3.4 BALLIE behoudt zich het recht voor eventuele benodigde kosten voor schoonmaak evenals schade aan faciliteiten en accommodaties die veroorzaakt zijn door de wederpartij.

3.5 De wederpartij is verantwoordelijk voor het gedrag van eventuele voor en door hen aanwezige aanhang/publiek. Alle genoemde regels (3.1, 3.2, 3.3) gelden ook voor hen.

 

4.    Wijzigingen

4.1 Verzoek tot speeltijd wijzigingen door de wederpartij dient telefonisch, schriftelijk (e-mail, WhatsApp of elektronische andere wijze), of verbale communicatie bij BALLIE worden ingediend uiterlijk 24 uur van de wedstrijd. 4.2

4.2 Zowel BALLIE als de tegenstander hebben het recht (latere) verzoeken af te wijzen.

4.3 De wederpartij heeft recht om het voorstel te wijzigingen zoals het in 4.2 omschreven geval is. 

4.4 De wederpartij heeft geen recht om het voorstel te wijzigingen als het na de aangegeven uiterlijke tijd in 4.2 omschreven het geval is.

 

5.    Annuleringen

5.1 De wederpartij is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen.

5.2  Als de wederpartij de competitie vroegtijdig verlaat (artikel 5.1) dan is hij begonnen aan de betaling zoals in de overeenkomst staat genoemd.

5.3 Als de wederpartij na aanvang van de competitie deze voortijdig verlaat en BALLIE schriftelijk (e-mail, WhatsApp of elektronische andere wijze) toestemming heeft gegeven alleen de betaling voor de gebruikgemaakte diensten te voldoen geldt bovenstaande regel niet. 

5.4 In geval tot annulering wordt overgegaan na aanvang van de annuleringstermijn, of in geval van het niet opkomen dagen, kunnen de kosten vermeld in de overeenkomst, en ook kosten voor personeel, apparatuur en overige gevolgkosten, hierna te noemen waarde, geheel of gedeeltelijk in rekening worden gebracht bij de wederpartij.

5.5 Als de overeenkomst geen annulering bevat en de wederpartij na het akkoord gaan van de overeenkomst dient de wederpartij 50% van de totale waarde te voldoen.

5.6 BALLIE is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. 

5.7 BALLIE heeft te allen tijde het recht om deze overeenkomst te annuleren in geval van schending van haar huisregels. In dit geval is zij aan wederpartij geen kosten verschuldigd en eveneens niet schadeplichtig.

5.8 In geval van artikel 5.7 kunnen er kosten in rekening worden gebracht bij de wederpartij als er wel kosten verschuldigd zijn. 


6.    Aansprakelijkheid

6.1 BALLIE is niet aansprakelijk voor letsel en schade van de wederpartij of uitgenodigde aanhang/publiek van de wederpartij.

6.2 BALLIE is niet aansprakelijk voor aankopen via een andere partij die door de wederpartij gedaan zijn om gebruik te maken van de diensten van BALLIE.

6.3 BALLIE is aansprakelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BALLIE meldt.

6.4 Elke vordering tot schadevergoeding tegen BALLIE vervalt door het enkele verloop van een half (1/2) jaar na het ontstaan van de vordering tot schade.

6.5 De wederpartij is verplicht om zich te gedragen volgens de huisregels en dient de staat waarin zij ontvangen zijn in dezelfde staat, weer aan BALLIE ter beschikking te stellen.

 

7.    Overmacht

7.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door BALLIE indien sprake is van overmacht. 

7.2 De wederpartij kan zich niet beroepen op overmacht en is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

7.3 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van BALLIE, tekortkomingen van door BALLIE ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet (al dan niet door een (poging tot) DDoS aanval), hardware storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.  

7.4 Als één van de partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 

8.    Intellectueel eigendom

8.1 Deze website is de een officiële website van BALLIE. Deze website en het ontwerp, de tekst en alle content, logo’s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht © van BALLIE, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden. 

8.2 Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. 

8.3 U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

8.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ballie Nederland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ballie Nederland.